Toya Raj Adhikari
Toya Raj Adhikari
Chief Executive Officer
Rajesh Prasad Manandhar

Rajesh Prasad Manandhar
Deputy Chief Executive Officer / Company Secretary
Anup  Koirala

Anup Koirala
Sr.Manager
Ram Krishna Karki

Ram Krishna Karki
Sr. Manager (Head Credit)
Manan Man Shakya

Manan Man Shakya
Sr.Manager