Toya Raj Adhikari
Toya Raj Adhikari
Chief Executive Officer
Rajesh Prasad Manandhar
Rajesh Prasad Manandhar
Deputy Chief Executive Officer / Company Secretary
Manan Man Shakya

Manan Man Shakya
Sr.Manager
Ram Krishna Karki

Ram Krishna Karki
Sr. Manager (Head Credit)