Mr. Toya Raj Adhikari
Chief Executive Officer

  

Mr. Khem Dev Ghimire    
Manager

     

Mr. Shalik Ram Chapaghain   
Manager 

      

  Mr. Lalchand Shrestha  
Manager