ब्याज दर

बचत उत्पादन

क्र.सं. उत्पादनहरू ब्याज दर(%) न्यूनतम शेष
1 सामान्य बचत ८.०० % रु. १००।००
2 गृह बचत ७.६२ % रु. १००।००
3 गृह लक्ष्मी बचत ८.०० % रु. १००।००
4 शेयर होल्डर बचत ७.६२ % रु. १००।००
5 जेष्ठ नागरिक बचत ८.२५ % रु. १००।००
6 बालबालिका बचत ७.६२ % रु. १००।००
7 सुपर बचत ८.०० % रु. १०००।००
8 एन आर एन बचत ८.०० % रु. १००।००
9 आवर्ती बचत ७.६२ % रु. १००।००
10 स्टाफ बचत ९.०० % रु. १००।००
11 बेस्ट बचत ९.०० % रु. ५०००।००
12 बेस्ट रेमिट बचत १२.०० % रु. ५०००।००

संस्थागत बचत खाता

क्र.सं. उत्पादनहरू ब्याज दर(%) न्यूनतम शेष
1 चल्ती खाता ०.०० % रु.१०००।००
2 कल खाता ३.८१ % सम्म रु. १०००।००

स्थिर बचत उत्पादन

क्र.सं. उत्पादनहरू व्यक्तिगत ब्याजदर(%) संस्थागत ब्याजदर(%)
1 ३ महिने स्थिर बचत १०.६० % -
2 ३ महिना देखि ६ महिना सम्म १०.७५ % ८.७५ %
3 ६ महिना देखि १२ महिना सम्म १०.९० % ८.९० %
4 १२ महिना देखि २३ महिना सम्म ११.१० % ९.१० %
5 २४ महिना र माथि ११.२५ % ९.२५ %
6 बेस्ट रेमिट मुद्दती बचत मुद्दत्ती ब्याज दर + २.०० %
7 बेस्ट दोब्बर प्लान ५ बर्ष ११ महिनामा दोब्बर ५ बर्ष ११ महिनामा दोब्बर
8 बेस्ट तेब्बर प्लान ९ बर्ष ५ महिनामा तेब्बर ९ बर्ष ५ महिनामा तेब्बर
9 ब्याज दर

कर्जा

क्र.सं. उत्पादनहरू ब्याज दर(%)
1 कृषि कर्जा आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम
2 कन्सोर्टियम कर्जा कन्सोर्टियमको निर्णय अनुसार
3 माग कर्जा आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम
4 दिप्राइद सेक्टर
5 सुन कर्जा आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम
6 हाएर परचेज कर्जा आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम
7 घर कर्जा आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम
8 औधोगिक कर्जा आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम
9 ओभरद्राफ्त कर्जा आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम
10 ब्यक्तिगत कर्जा आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम
11 ब्यवसायीक कर्जा आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम
12 घर जग्गा कर्जा आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम
13 धितोपत्र कर्जा आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम
14 सानो कारोबार कर्जा आधार दर + ६.०० % सम्म प्रीमियम
Login Screen

Get your needs
in our Mobile App

App Store