हाम्रो उत्पादनहरू

बचत उत्पादन

बेस्ट रेमिट बचत

 • Interest Rate:
  ९.०० %
 • Min. Balance:
  रु. ५०००।००
 • Interest Posting:
  त्रैमासिक

३ महिना वा सो भन्दा माथि मुद्दती बचत

बेस्ट बचत

 • Interest Rate:
  ७.५० %
 • Min. Balance:
  रु. ५०००।००
 • Interest Posting:
  त्रैमासिक
सामान्य बचत

सामान्य बचत

 • Interest Rate:
  ६.५० %
 • Min. Balance:
  रु. १००।००
 • Interest Posting:
  त्रैमासिक
एन आर एन बचत

एन आर एन बचत

 • Interest Rate:
  ६.५० %
 • Min. Balance:
  रु. १००।००
 • Interest Posting:
  त्रैमासिक
बालबालिका बचत

बालबालिका बचत

 • Interest Rate:
  ६.५० %
 • Min. Balance:
  रु. १००।००
 • Interest Posting:
  त्रैमासिक
शेयर होल्डर बचत

शेयर होल्डर बचत

 • Interest Rate:
  ६.५० %
 • Min. Balance:
  रु. १००।००
 • Interest Posting:
  त्रैमासिक
जेष्ठ नागरिक बचत

जेष्ठ नागरिक बचत

 • Interest Rate:
  ६.७५ %
 • Min. Balance:
  रु. १००।००
 • Interest Posting:
  त्रैमासिक
गृह लक्ष्मी बचत

गृह लक्ष्मी बचत

 • Interest Rate:
  ६.५० %
 • Min. Balance:
  रु. १००।००
 • Interest Posting:
  त्रैमासिक
गृह बचत

गृह बचत

 • Interest Rate:
  ६.५० %
 • Min. Balance:
  रु. १००।००
 • Interest Posting:
  त्रैमासिक
सुपर बचत

सुपर बचत

 • Interest Rate:
  ६.५० %
 • Min. Balance:
  रु. १०००।००
 • Interest Posting:
  त्रैमासिक
स्टाफ बचत

स्टाफ बचत

 • Interest Rate:
  ७.५० %
 • Min. Balance:
  रु. १००।००
 • Interest Posting:
  त्रैमासिक

संस्थागत बचत खाता

कल खाता

कल खाता

 • Interest Rate:
  ३.२५ % सम्म
 • Min. Balance:
  रु. १०००।००
 • Interest Posting:
  -
चल्ती खाता

चल्ती खाता

 • Interest Rate:
  ०.०० %
 • Min. Balance:
  रु.१०००।००
 • Interest Posting:
  -

मुद्दती बचत

बेस्ट तेब्बर प्लान

 • Interest Individual:
  ९ बर्ष ६ महिनामा तेब्बर
 • Interest Institution:
  ९ बर्ष ६ महिनामा तेब्बर
 • Interest Posting:
  -

बेस्ट दोब्बर प्लान

 • Interest Individual:
  ६ बर्षमा दोब्बर
 • Interest Institution:
  ६ बर्षमा दोब्बर
 • Interest Posting:
  -

२४ महिना र माथि

 • Interest Individual:
  ९.५० %
 • Interest Institution:
  ७.५० %
 • Interest Posting:
  मासिक

१२ महिना देखि २३ महिना सम्म

 • Interest Individual:
  ९.०० %
 • Interest Institution:
  ७.०० %
 • Interest Posting:
  मासिक

६ महिना देखि १२ महिना सम्म

 • Interest Individual:
  ८.९० %
 • Interest Institution:
  ६.९० %
 • Interest Posting:
  मासिक

३ महिना देखि ६ महिना सम्म

 • Interest Individual:
  ८.८० %
 • Interest Institution:
  ६.८० %
 • Interest Posting:
  मासिक

बेस्ट रेमिट मुद्दती बचत

 • Interest Individual:
  मुद्दत्ती ब्याज दर + २.०० %
 • Interest Posting:
  मासिक

३ महिना वा सो भन्दा माथि मुद्दती बचत

३ महिने स्थिर बचत

३ महिने स्थिर बचत

 • Interest Individual:
  ८.७० %
 • Interest Institution:
  -
 • Interest Posting:
  मासिक

कर्जा

कन्सोर्टियम कर्जा

कन्सोर्टियम कर्जा

 • Interest Rate:
  कन्सोर्टियमको निर्णय अनुसार
 • Interest Posting:
  -
घर जग्गा कर्जा

घर जग्गा कर्जा

 • Interest Rate:
  आधार दर + ५.०० % सम्म प्रीमियम
 • Interest Posting:
  -
सुन कर्जा

सुन कर्जा

 • Interest Rate:
  आधार दर + ५.०० % सम्म प्रीमियम
 • Interest Posting:
  -
ओभरद्राफ्त कर्जा

ओभरद्राफ्त कर्जा

 • Interest Rate:
  आधार दर + ५.०० % सम्म प्रीमियम
 • Interest Posting:
  -
कृषि कर्जा

कृषि कर्जा

 • Interest Rate:
  आधार दर + ५.०० % सम्म प्रीमियम
 • Interest Posting:
  -
माग कर्जा

माग कर्जा

 • Interest Rate:
  आधार दर + ५.०० % सम्म प्रीमियम
 • Interest Posting:
  -
सानो कारोबार कर्जा

सानो कारोबार कर्जा

 • Interest Rate:
  आधार दर + ५.०० % सम्म प्रीमियम
 • Interest Posting:
  -
ब्यवसायीक कर्जा

ब्यवसायीक कर्जा

 • Interest Rate:
  आधार दर + ५.०० % सम्म प्रीमियम
 • Interest Posting:
  -
औधोगिक कर्जा

औधोगिक कर्जा

 • Interest Rate:
  आधार दर + ५.०० % सम्म प्रीमियम
 • Interest Posting:
  -
घर कर्जा

घर कर्जा

 • Interest Rate:
  आधार दर + ५.०० % सम्म प्रीमियम
 • Interest Posting:
  -
धितोपत्र कर्जा

धितोपत्र कर्जा

 • Interest Rate:
  आधार दर + ५.०० % सम्म प्रीमियम
 • Interest Posting:
  -
ब्यक्तिगत कर्जा

ब्यक्तिगत कर्जा

 • Interest Rate:
  आधार दर + ५.०० % सम्म प्रीमियम
 • Interest Posting:
  -
हाएर परचेज कर्जा

हाएर परचेज कर्जा

 • Interest Rate:
  आधार दर + ५.०० % सम्म प्रीमियम
 • Interest Posting:
  -
Login Screen

Get your needs
in our Mobile App

App Store