बचत उत्पादन

बालबालिका बचत

विशेषताहरु

Interest Rate ५.२५ %
Min. Balance रु. १००।००
Interest Posting त्रैमासिक

शुल्क

सेवाहरू रकम प्रस्ताव
Cheque Book Free -
ए. टि. एम. रु. ७००.०० ४ बर्षको अवधी
मोबाइल बैंकिंग रु. २००.०० -

आवश्यक कागजातहरू

 1. जन्म दर्ता
 2. पास्पोर्ट साइज फोटो २ प्रति

समान उत्पादहरू

जेष्ठ नागरिक बचत

 • Interest Rate:
  ५.२५ %
 • Min. Balance:
  रु. १००।००
 • Interest Posting:
  त्रैमासिक
Login Screen

Get your needs
in our Mobile App

App Store