आधार दर

आर्थिक वर्ष २०७९/२०८०
  Month End Year आधार दर(A+B+C+D)
भाद्र २०८० १३.६९ %
पुस २०७९ १४.९५ %
मङ्सिर २०७९ १४.८२ %
कार्तिक २०७९ १४.५२ %
असोज २०७९ १४.३१ %
भाद्र २०७९ १३,५२ %
श्रावण २०७९ १३,२४ %
आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९
  Month End Year आधार दर(A+B+C+D)
असार २०७९ १३.७५ %
जेष्ठ २०७९ १३.२४ %
बैशाख २०७९ १२.८४ %
चैत्र २०७८ १२.५३ %
फागुन २०७८ १२.३३ %
माघ २०७८ ११.९० %
पुस २०७८ ११.६६ %
मङ्सिर २०७८ ११.४४ %
कार्तिक २०७८ ११.१५ %
असोज २०७८ १०.५८ %
भाद्र २०७८ १०.४५ %
श्रावण २०७८ १०.४६%
आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८
  Month End Year आधार दर(A+B+C+D)
असार २०७८ १०.९५%
 • कोष को लागत
  ७.०४%
 • CRR को लागत
  ०.२३%
 • SLR को लागत
  ०.१६%
 • परिचालन लागत
  ३.५२%
जेष्ठ २०७८ १०.३९%
 • कोष को लागत
  ६.८३%
 • CRR को लागत
  ०.२२%
 • SLR को लागत
  ०.०३%
 • परिचालन लागत
  ३.३१%
बैशाख २०७८ १०.५०%
 • कोष को लागत
  ६.८३%
 • CRR को लागत
  ०.२२%
 • SLR को लागत
  ०.१३%
 • परिचालन लागत
  ३.३२%
चैत्र २०७७ १०.४३%
 • कोष को लागत
  ६.८९%
 • CRR को लागत
  ०.२२%
 • SLR को लागत
  ०.१२%
 • परिचालन लागत
  ३.२०%
फाल्गुन २०७७ १०.७०%
 • कोष को लागत
  ७.०३%
 • CRR को लागत
  ०.२३%
 • SLR को लागत
  ०.१२%
 • परिचालन लागत
  ३.३२%
माघ २०७७ १०.७१%
 • कोष को लागत
  ६.९९%
 • CRR को लागत
  ०.२३%
 • SLR को लागत
  ०.१२%
 • परिचालन को लागत
  ३.३७%
पुस २०७७ १०.९८%
 • कोष को लागत
  ७.१४%
 • CRR को लागत
  ०.२३%
 • SLR को लागत
  ०.१२%
 • परिचालन को लागत
  ३.४९%
मङ्सिर २०७७ ११.१८%
 • कोष को लागत
  ७.३०%
 • CRR को लागत
  ०.२४%
 • SLR को लागत
  ०.१४%
 • परिचालन को लागत
  ३.५०%
कार्तिक २०७७ ११.०७%
 • कोष को लागत
  ७.३० %
 • CRR को लागत
  ०.२४ %
 • SLR को लागत
  ०.२१ %
 • परिचालन को लागत
  ३.३२ %
असोज २०७७ ११.०७%
 • कोष को लागत
  ७.१५ %
 • CRR को लागत
  ०.२३ %
 • SLR को लागत
  ०.१७ %
 • परिचालन को लागत
  ३.५२ %
भाद्र २०७७ १०.६२%
 • कोष को लागत
  ७.३७ %
 • CRR को लागत
  ०.२४ %
 • SLR को लागत
  ०.१५ %
 • परिचालन लागत
  २.८६ %
श्रावण २०७७ ११.२२%
 • कोष को लागत
  ७.६४ %
 • CRR को लागत
  ०.२५ %
 • SLR को लागत
  ०.१७ %
 • परिचालन लागत
  ३.१६ %
आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७
  Month End Year आधार दर(A+B+C+D)
असार २०७७ १२.५०%
 • कोष
  ८.१७ %
 • CRR को लागत
  ०.२६ %
 • SLR को लागत
  ०.१९ %
 • परिचालन लागत
  ३.८८ %
जेष्ठ २०७७ १२.८८%
 • कोष
  ८.७९ %
 • CRR को लागत
  ०.२८ %
 • SLR को लागत
  ०.२४ %
 • परिचालन लागत
  ३.५७ %
बैशाख २०७७ १२.५०%
 • कोष
  ८.४२ %
 • CRR को लागत
  ०.२७ %
 • SLR को लागत
  ०.२० %
 • परिचालन लागत
  ३.६१ %
चैत्र २०७६ १२.५३%
 • कोष
  ८.५४ %
 • CRR को लागत
  ०.२८ %
 • SLR को लागत
  ०.२० %
 • परिचालन लागत
  ३.५१ %
फाल्गुन २०७६ १३.४१%
 • कोष
  ९.१६ %
 • CRR को लागत
  ०.३९ %
 • SLR को लागत
  ०.१७ %
 • परिचालन लागत
  ३.६९ %
माघ २०७६ १३.४६%
 • कोष
  ९.२७ %
 • CRR को लागत
  ०.४० %
 • SLR को लागत
  ०.१७ %
 • परिचालन लागत
  ३.६२ %
पुस २०७६ १३.९८%
 • कोष
  ९.४१ %
 • CRR को लागत
  ०.४० %
 • SLR को लागत
  ०.१७ %
 • परिचालन लागत
  ४.०० %
मङ्सिर २०७६ १३.६९%
 • कोष
  ९.४७ %
 • CRR को लागत
  ०.४१ %
 • SLR को लागत
  ०.३० %
 • परिचालन लागत
  ३.५१ %
कार्तिक २०७६ १३.६९%
 • कोष
  ९.४५ %
 • CRR को लागत
  ०.४१ %
 • SLR को लागत
  ०.१८ %
 • परिचालन लागत
  ३.६५ %
असोज २०७६ १३.९६%
 • कोष
  ९.५१ %
 • CRR को लागत
  ०.४१ %
 • SLR को लागत
  ०.१९ %
 • परिचालन लागत
  ३८५ %
भाद्र २०७६ १४.१३%
 • कोष
  ९.५८ %
 • CRR को लागत
  ०.४१ %
 • SLR को लागत
  ०.०७ %
 • परिचालन लागत
  ४.०७ %
श्रावण २०७६ १३.२७%
 • कोष
  ९.५७ %
 • CRR को लागत
  ०.४१ %
 • SLR को लागत
  ०.२९ %
 • परिचालन लागत
  ३.०० %
Login Screen

Get your needs
in our Mobile App

App Store