वृद्धि दर

आर्थिक वर्ष २०७९/२०८०
  महिनाको अन्त्य बर्ष वृद्धि दर
पुस २०७९ ४.५३ %
 
मङ्सिर २०७९ ४.६० %
 
कार्तिक २०७९ ४.६७ %
 
असोज २०७९ ४.१२ %
 
भाद्र २०७९ ४.५१ %
 
श्रावण २०७९ ४.५१ %
 
आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९
  महिनाको अन्त्य बर्ष वृद्धि दर
असार २०७९ ४.२७ %
 
जेष्ठ २०७९ ४.६६ %
 
बैशाख २०७९ ४.५५ %
 
चैत्र २०७८ ४.३३ %
 
फागुन २०७८ ४.४४ %
 
माघ २०७८ ४.७२ %
 
पुस २०७८ ४.१४ %
 
मङ्सिर २०७८ ३.९८ %
 
कार्तिक २०७८ ४.१६ %
 
असोज २०७८ ४.५३ %
 
भाद्र २०७८ ४.७६ %
 
श्रावण २०७८ ४.९३ %
 
आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८
  महिनाको अन्त्य बर्ष वृद्धि दर
असार २०७८ ४.०७%
 
जेष्ठ २०७८ ४.३३%
 
बैशाख २०७८ ५.३१%
 
चैत्र २०७७ ४.६८%
 
फाल्गुन २०७७ ४.८८%
 
माघ २०७७ ५.०३%
 
पुस २०७७ ५.१५%
 
मङ्सिर २०७७ ५.३५%
 
कार्तिक २०७७ ५.६१%
 
असोज २०७७ ५.९२%
 
भाद्र २०७७ ६.१८%
 
श्रावण २०७७ ६.२१%
 
आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७
  महिनाको अन्त्य बर्ष वृद्धि दर
असार २०७७ ५.९७%
 
जेष्ठ २०७७ ५.५३%
 
बैशाख २०७७ ६.८१%
 
चैत्र २०७६ ७.२४%
 
फाल्गुन २०७६ ६.६३%
 
माघ २०७६ ६.७८%
 
पुस २०७६ ६.५०%
 
मङ्सिर २०७६ ६.४८%
 
कार्तिक २०७६ ६.४७%
 
असोज २०७६ ६.३७%
 
भाद्र २०७६ ६.२९%
 
श्रावण २०७६ ६.४२%
 
Login Screen

Get your needs
in our Mobile App

App Store